વાપી સ્થિત હિરંબા કમ્પની સીસિએ માં પરમિશન ના હોય તેવી પ્રોડક્ટ્સ નુ કરતી હતી ઉત્પાદન! RTI ની માંગેલી માહિતીમાં થયો ખુલાસો

એહવાલ અનીસ શેખ

ડિજિટલ ફોટા સાઈટ પરથી લેવામાં આવ્યો 6

વલસાડ એસ ઓ જી દ્વારા હિરંબા કમ્પની નો કેમિકલ વેસ્ટ ભરેલો ટ્રક પકડીપાડી વાપી gpcb ને બોલાવી આગળની તપાસ વાપી Gpcb એ હાથ ધરી હતી

વાપી હિરંબા કમ્પની નુ કેમિકલ વેસ્ટ ભરેલું ટ્રક થોડાંક મહિના અગાઉ પકડાતા ઇમિડીયેટ કલોઝાર આપવામાં આવેલું એ ટ્રક મા કયું વેસ્ટ હતું તેની માહિતિ gpcb માં RTI નાં નિયમ મૂજબ માંગેલી માહીતિ મા GPCB ની આપેલી માહીતિ મા ખુલાસો થયો તો કે પકડાયેલો કેમિકલ વેસ્ટ જે પ્રોડક્ટ્સ માથી નીકળે તે પ્રોડક્ટ્સ બનાવ વાની મંજુરી હિરંબા કમ્પની પાસે હતી નઈ!

સીસિએ માં પરમિશન ના હોય તેવી પ્રોડેક્ટ્સ હિરંબા કમ્પની ની પકડાતા કમ્પની શંકાના દાયરામાં આવી છે? જે પ્રોડેક્ટ્સ બાનાવ વાની માન્યતા હિરંબા કમ્પની ને નહતી તે પ્રોડક્ટ્સ બનાવી તો તે કઈ પ્રોડેક્ટ હશે? તે પણ તપાસ નો વિષય છે? કેટલા સમય થી તે પ્રોડક્ટ બનાવતા હશે? પ્રોડેક્ટ નુ વેચાણ પણ ચોરી છુપે થતું હશે? ઘણાં બધાં સવાલો હિરંબા કમ્પની સામે ઊભા થઈ રહ્યાં છે?? ટુંક સમય મા વધું માહીતિ સાથે આપની સમકક્ષ રજુ કરીશું !!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *