અરવલ્લી મોડાસા ખાતે ટુ તથા ફોર વ્હીલર વાહનની સીરીઝના નંબરોની જાહેર હરાજી કરાશે

ગુજરાત  કારોબાર ન્યૂઝ/ભરતસિંહ ઠાકોર અરવલ્લી

પસંદગી નંબર મેળવવા 04 એપ્રિલથી 06 એપ્રિલ સુધી પાયાની રકમ ઓનલાઈન ભરી ઓનલાઈન એપ્લીકેશનમાં અરજી કરવાની રહેશે,અરવલ્લી જીલ્લાની મોટરિંગ જનતાને સરકારશ્રીના મોટર વાહન ખાતાના તા ૧૨ ઓક્ટોમ્બર ૨૦૧૭ના પરિપત્ર મુજબ હવે અગાઉ મેન્યુઅલ ચાલતી ઓક્શન પ્રક્રિયાને બંધ કરી સરળ, નિષ્પક્ષ, પારદર્શક અને ઝડપી ઓનલાઈન ઈ-ઓક્શન પ્રક્રિયાનું અમલીકરણ કરવાનું થયું છે. જેના ભાગરૂપે એઆરટીઓ મોડાસામાં ટુ વ્હિલર વાહન માટે શરૂ થયેલ નવી સીરીઝ GJ.31.R, ટુ વ્હિલર વાહનો માટે શરૂ થયેલ નવી સીરીઝ GJ.31.AA, ફોર વ્હિલરની જુની સીરીઝ GJ.31.N અને GJ31.દD ટુ વ્હિલરની જુની સીરીઝ GJ.31.Q, GJ.31.P, GJ.31.M ,GJ.31.L અને GJ.31.K તથા ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોની જુની સીરીઝ GJ31.T, ૦૦૦૧ થી ૯૯૯૯ નંબરો માટેની ઓનલાઇન ઇ-ઓક્શન પ્રક્રિયા માટે પસંદગી નંબર મેળવવા ઇચ્છતા વાહન માલિકોને તેમના નોન ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને પસંદગી નંબર મેળવવા આગામી તારીખ ૦૪/૦૪/૨૦૨૩ થી ૦૬/૦૪/૨૦૨૩ સુધી પાયાની રકમ ઓનલાઇન ભરી ઓનલાઇન એપ્લીકેશનમાં અરજી કરવાની રહેશે. તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૩થી સાંજે ૦૪:૦૦ થી તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૩થી સાંજે ૦૪:૦૦ સુધી વાહન માલિકોએ પોતે પસંદ કરેલ નંબર માટેની ઓક્શન પ્રક્રિયામાં ઓનલાઇન બિડીંગમાં ભાગ લેવાનો રહેશે. આ બિડીંગ પ્રક્રિયામાં અરજદાર પસંદ કરેલ નંબર ટુ વ્હિલર માટે ૨૦૦૦/- ના ગુણાંકમા, ફોર વ્હિલર માટે રૂ.૮૦૦૦/- ના ગુણાંકમાં તથા ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનો માટે રૂ.૮૦૦૦/- ના ગુણોકમાં બિડાણ કરવાની રહેશે. નોન ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનો માટે તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૩ ના રોજ સાંજે ૦૪:૦૦ કલાકે ઓનલાઇન હરાજીમાં સફળ થયેલ ઉમેદવારોને ઓનલાઇન નંબર ફાળવી દેવામાં આવશે જેની જાણ તેમને નોંધણી વખતે આપેલ મોબાઇલ નંબર અને ઇ-મેઇલ પર કરવામાં આવશે. એમ સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરીના અધિકારીશ્રી અરવલ્લીની અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *