મોડાસાની ધી. મ. લા. ગાંધી ઉચ્ચતર કેળવણી મંડળના સુવર્ણ જયંતી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપતા અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગના મંત્રી શ્રી ભીખૂસિંહ પરમાર

અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા ખાતે સ્થિત ધી.મ.લા.ગાંધી કેળવણી મંડળ દ્વારા સંચાલિત બી.ડી.શાહ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા ભૂતપુર્વ તાલીમાર્થી સંઘનો સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ યોજવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રસંગે રાજ્યના અન્ન નાગરિક પુરવઠા વિભાગના મંત્રી શ્રી ભિખુસીંહ પરમારે હાજરી આપી હતી.

ભૂતપૂર્વ તાલીમાર્થી સંઘના લોકો સાથે મળી મંત્રીશ્રી એ ચર્ચા કરી અને ખુશી વ્યક્ત કરી.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *