મોડાસાના વિવિધ વિસ્તારના રસ્તાઓ તેમજ તેની આસપાસ સ્વચ્છતા હી સેવા સ્વચ્છતા ઝૂંબેશ

મોડાસાના વિવિધ વિસ્તારના રસ્તાઓ તેમજ તેની આસપાસ સ્વચ્છતા ઝૂંબેશ યોજાઈ‘સ્વચ્છતા હી સેવા’ અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યમાં આગામી બે મહિના સુધી સ્વચ્છતા ઝુંબેશ.માન. વડાપ્રધાને ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી તરીકે નિર્મળ ગુજરાતના આપેલા વિચારને સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાન સાથે જોડી સમગ્ર ગુજરાતને સ્વચ્છ- સુઘડ બનાવવાની નેમને ચરિતાર્થ કરવા સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાન અન્વયે આગામી બે મહિના સુધી રાજ્યવ્યાપી સ્વચ્છતા સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.આ અભિયાનમાં ભાગરુપે મોડાસાના વિવિધ વિસ્તારના રસ્તાઓ તેમજ તેની આસપાસ સાફ – સફાઈ યોજીને સ્વચ્છતા ઝૂંબેશ હાથ ધરવામા આવી.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *