ધરમપુર : શિક્ષણ ના નામે લખો ની ઉંચપાત કરતા ધરમપુર પોલીસ મથકે ફરિયાદ અપાઈ.

ધરમપુર તાલુકામાં 6 વિદ્યાર્થી એ ધરમપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં કરી ફરીયાદ 10/1/23 નાં રોજ એ નર્સિંગ કોર્ષ ચલાવતાં સંચાલક નાં વિરુધ્ધમાં પાંચ વ્યક્તિ ઓ સામે કરી ફરિયાદ અને ગુજરાત ટુ કર્ણાટક સુધી ની ખોલી પોલ જેમાં મહાત્મા ગાંધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વાલોળ ફળીયામાં ચલાવતાં સંચાલક (૧) વિરલભાઈ ચિંતામણી પટેલ રહે નાધાઈ (૨) હરીશભાઈ જગુંભાઈ પટેલ રહે ભેસદરા (૩) …

ધરમપુર : શિક્ષણ ના નામે લખો ની ઉંચપાત કરતા ધરમપુર પોલીસ મથકે ફરિયાદ અપાઈ. Read More »